Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Projektowanie ogrodów
15 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z wielorakich działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak przebiega granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a dokumenty oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę zgłasza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Później odbywa się wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest kondycja znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, wypracowany jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych sporządza tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych koniecznych do wskazywania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami koniecznymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Wykonuje ją tylko geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli podczas sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy i wystawienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.