Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta Toruń
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
9 sierpnia, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie zaświadczyć w toku postępowania, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i zarobki pokrywające utrzymanie. Konieczne jest również wykazanie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, mających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości zgodnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego typu rozpraw warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj trafnym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, lecz może również zaistnieć w kształcie zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Ważna jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie osobno. W zakresie porozumienia adwokat może dopisać dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To oznacza, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie stworzyć zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na bazie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych przypadkach można starać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub gdy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków na przykład z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wynająć prawnika i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.