Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Fryzjer – na co zwracać uwagę
10 lutego, 2020
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu obejmują rozległy obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu konieczne jest spełnienie kilku warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.